เสนอขอแต่งตั้ง พระศรีสุทธิเวที ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง เสนอขอแต่งตั้ง พระศรีสุทธิเวที ให้ดำรงตำแหน่ง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้มีลิขิต ที่ จญ.น. ๒๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ แจ้งตามรายงานของ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าคณะภาค ๔ ว่า พระครู-นิเทศพรหมคุณ (ประดิษฐ์ จกฺกธโม) วัดไทรเหนือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และลา-สิกขาแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ว่างลง เจ้าคณะภาค ๔ จึงได้เสนอขอแต่งตั้ง พระศรีสุทธิเวที (ริด ริตเวที) อายุ ๔๑ พรรษา ๒๑ ป.ธ. ๙ กศ.ม. วัดตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า (ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัด-นครสวรรค์
การเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๓) (๔) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะ-พระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


(นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์)
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
 
แสดงไฟล์ PDF  
 

กดที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader
 
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 © โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พัฒนาดูแลโดย webmaster@mahathera.org